Lansarea proiectului “Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii”

ONG

Prin “grupuri vulnerabile” definim în proiect: familii monoparentale, persoane de etnie roma ºi familii care au mai mult de 2 copii. Comunitatea romã reprezintã un procent important din grupul þintã al proiectului. Aceastã alocare are la bazã datele furnizate de cãtre Raportul de monitorizare al Comisiei Europeanã, prin care se estimeazã cã numãrul persoanelor de etnie romã este de 1,8 – 2,5 milioane. Un raport al Bancii Mondiale relevã faptul cã în 2000, aproximativ 68,8% din populaþia romã trãia cu mai puþin 4,3 USD pe zi. O parte semnificativã a comunitãþilor de romi cumuleazã un spectru larg de probleme sociale: un nivel redus de educaþie ºi calificare sau lipsã educaþiei, numãr mare de copii, condiþii de viaþã precare, experienþã scazutã pe piaþa muncii etc.

 

Prin implementarea acestui proiect, persoanele vulnerabile care fac parte din grupul þintã vor fi conciliate ºi formate în meserii ce sunt cãutate pe piaþa muncii, astfel încât sã se evite excluziunea lor socialã. Acest lucru se va realiza prin înfiinþarea a douã Centre de Incluziune Socialã, unul în Regiunea Bucureºti-Ilfov ºi unul în Regiunea Sud-Muntenia, care sã asigure ºanse egale în integrarea pe piaþa muncii, prin oportunitãþi de ocupare, servicii de sprijin ºi acompaniere, prin conºtientizarea actorilor socio-economici ºi a comunitãþii cu privire la abilitãþile, drepturile ºi beneficiile sociale ale integrãrii pe piaþa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

 

Totodatã vor putea beneficia de un serviciu social în cadrul Centrelor de Incluziune Socialã, prin care copiii pot fi lãsaþi în grija unor supraveghetori în timpul în care persoanele adulte sunt implicate în procesul formativ ºi lucrativ. De asemenea, vor beneficia de facilitarea obþinerii unui loc de muncã, prin lobby cãtre posibilii angajatori ºi prin târgurile de locuri de muncã organizate special pentru grupurile vulnerabile formate prin proiect.

 

 

Despre parteneri:

 

Asociaþia COLFASA – este o organizaþie nonprofit, parte integrantã a  Grupului COLFASA, care de mai bine de 10 ani elaboreazã ºi gestioneazã proiecte finanþate de Uniunea Europeanã. Asociaþia COLFASA este specializatã în consultanþã în domeniul politicilor comunitare, pe care îºi propune sã le promoveze în România.

Asociaþia CUORE – este o organizaþie neguvernamentalã, înfiinþatã în anul 1997. Scopul Asociaþiei CUORE este promovarea solidaritãþii sociale ºi a unor activitãþi umanitare precum: sprijinirea familiilor cu mai mulþi copii, lipsite de mijloace de subzistenþã, oferirea de servicii de îngrijire copii ºi persoane cu deficienþe fizice ºi mentale, organizarea de cursuri de formare profesionalã, asigurarea de servicii de asistenþã socialã ºi socio-sanitarã.

A.Vo.G. – este o asociaþie neguvernamentalã din Italia, înfiinþatã în anul 1995. A.Vo.G. are o experienþã semnificativã în elaborarea, implementarea ºi gestionarea proiectelor cu finanþare nerambursabila, având numeroase proiecte finalizate finanþate din FSE în Italia, Regiunea Campania.

 

discriminare romi integrare pe piata muncii