FINALIZAREA PROIECTULUI DE COLECTARE SELECTIVÃ DIN COMUNA DIMITRIE CANTEMIR

Proiectul a avut drept scop implementarea unui sistem de colectare selectivã ºi valorificare a deºeurilor reciclabile în vederea reducerii cantitãþii de deºeuri menajere depozitate în zona comunei Dimitrie Cantemir ºi a satelor componente.

 

Grupul þintã al proiectului este alcãtuit din cei 3.142 locuitori ai comunei Dimitrie Cantemir, 25 agenþi economici,  instituþii publice care activeazã în comunã ºi 20 de persoane instruite din serviciul de salubrizare.

 

Obiectivele la care a contribuit implementarea proiectului sunt:

-       Îmbunãtãþirea capacitãþii autoritãþilor publice locale de a contribui la protecþia mediului prin implementarea unui sistem de management al deºeurilor;

-       Stimularea ºi facilitarea colectãrii selective prin amplasarea de containere ºi distribuirea sacilor menajeri;

-       Îmbunãtãþirea colectãrii ºi a transportului deºeurilor în zone rurale în care nu a existat pânã acum un sistem public de salubrizare;

-       Îmbunãtãþirea metodelor eficiente de tratare a deºeurilor prin valorificarea deºeurilor reciclabile în sensul asigurãrii unui raport cost-beneficiu satisfãcãtor;

-       Reducerea cantitãþii de deºeuri biodegradabile ºi a altor tipuri de deºeuri colectate cu ajutorul containerelor de compactare.

 

În cadrul proiectului a fost realizat un sistem comunal de salubritate în Comuna Dimitrie Cantemir, a fost construitã o rampã de descãrcare a deºeurilor, o staþie de sortare prevãzutã cu o bandã de sortare a deºeurilor ºi o staþie de balotare a deºeurilor. De asemenea, au fost realizate 62 platforme betonate ºi au fost amplasaþi 50 de recipienþi stradali. Valoarea investiþiei se ridicã la 588.050,98 euro, din care 523.365,37 euro reprezintã fonduri europene. 

 

Pentru detalii suplimentare, vã rugãm sã contactaþi pe D-na Angelica Luca de la Consiliul Dimitrie Cantemir, tel./fax 0235/485 392, e-mail: primariadtcm@yahoo.com.

deseuri dimitrie cantemir colectare selectiva proiect european