LANSAREA PROIECTULUI „Creºterea gradului de ocupare a ºomerilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia printr

INSTITUTUL NAÞIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ªI MIJLOCII  cu sediul în ªos.Olteniþei, nr.103, sector 4, Bucureºti  în parteneriat cu Fundatia centrul de Pregatire Profesionala Valcea deruleazã începând cu data de 01.11.2010 proiectul regional, „Creºterea gradului de ocupare a ºomerilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia printr-un program integrat de consiliere ºi formare profesionalã în domeniul IT”, co-finanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanþare POSDRU/102/5.1/G/75764 încheiat între INSTITUTUL NAÞIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ªI MIJLOCII, în calitate de Beneficiar ºi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” – Regiunea Sus-vest Oltenia în calitate de ordonator de credite. Axa prioritarã: 5 – „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenþie: 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.

Valoarea totalã a proiectului este de 1.936.557,49 RON,din care asistenþa financiarã nerambursabilã este de 1.861.344,00 RON ( 1.693.823,04 - FSE ºi 167.520,96-buget naþional ).

Proiectul se implementeazã în Regiunea Sud-Vest Oltenia  pe o perioadã de 18 de luni.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie cresterea ratei de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii prin imbunatatirea si extinderea competentelor profesionale ale persoanelor inactive si somerilor de lunga durata, tineri si adulti din Regiunea Sud-Vest Oltenia pentru a raspunde cerintelor angajatorilor din sectorul informatic in sprijinul dezvoltarii regionale, cresterii competitivitatii resurselor umane si promovarii coeziunii economice si sociale.

 

 

Obiectivele specifice sunt urmãtoarele:

Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor inactive si somerilor de lunga durata din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dezvoltarea competentelor profesionale ale acestora prin participarea la:

•un set complex de integrare sociala prin participarea activa la cursuri de informare si consiliere profesionala (simulari de interviuri; dezvoltarea increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca; mentinerea locului de munca)

•cursuri de formare profesionala in domeniul IT realizate in cadrul proiectului: 1.Notiuni de tehnologia informatiei. 2.Programe de baza pentru utilizarea computerului ; 3.Internet si world wide web. Fundamente, resurse, instrumente ; 4.Informare si comunicare pe internet 5.Securitatea in internet. Amenintari, atacuri, virusi 6.Elemente de criptografie. Semnatura electronica ; 7.Comert electronic ; 8.Banca la domiciliu(e-banking) si cardurile in exercitiul functiunii – totul despre finantele electronice ; 9.Sociologia internetului. Aplicatii in sfera intreprinderilor ; 10.Legislatie in domeniul tranzactiilor electronice(e-business); Mentionam ca aceste module se pot modifica in functie de solicitarile primite de la nivelul grupului tinta

Dezvoltarea unui instrument electronic inovativ de gestiune si evidentiere a competentelor profesionale initiale, intermediare si finale ale grupului tinta, in vederea identificarii necesitatilor de formare individuala si ulterior integrarea acestora in intreprinderi din domeniul TIC, diagnosticarea deficitului de competente si identificarea unui plan de dezvoltare profesionala corespunzator pentru 200 persoane inactive si someri de lunga durata din Regiunea Sud-Vest Oltenia si suport in dezvoltarea capacitatii de a se auto-organiza a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

Formarea profesionala a unui numar de 200 persoane inactive si someri de lunga durata din care 50% femei prin participarea la cursuri de formare profesionala;

Cresterea gradului de ocupare din sectorul informatic prin integrarea unui numar de 20 cursanti, echivalentul a 10% din participantii la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului, la angajatori din domeniul TIC din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Proiectul contribuie in mod semnificativ la satisfacerea cererii pietei fortei de munca in sectorul informatic. Odata individualizate nevoile grupului tinta, proiectul actioneaza asupra acestora in mod sistematic si analitic, adaptandu-le la cererile pietei fortei de munca locale. O astfel de abordare e necesara pentru garantarea unei solutii viabile necesitatii ocupationale adaptabile la schimbarile ce apar in raportul dintre cererea si oferta de forta de munca. Proiectul nu isi propune doar plasarea grupului tinta pe piata muncii ci si crearea unui model de evaluare a competentelor, model ce va fi disponibil pentru entitatile teritoriale in vederea unor interventii ulterioare de analiza, descriere si confruntare intre competentele profesionale cerute pe piata si competentele ce trebuiesc dobandite printr-un program profesional de instruire.

            Identificat prin colaborarea partenerilor proiectului si prin intermediul analizelor si statisticilor existente la nivel regional si local, grupul tinta al proiectului se adreseaza persoanelor rezidente in regiunile din mediul urban si cuprind: persoane inactive (50 persoane), someri de lunga durata (150 persoane), tineri si adulti. In mod special, categoria de someri tineri (15–24 ani) de durata lunga (peste 6 luni de somaj) este expusa dificultatii de integrare pe piata fortei de munca tocmai pentru ca nu exista o corelare intre calificarile si competentele obtinute prin instruire si exigentele pietei de munca. Proiectul promoveaza egalitatea de sanse si participarea in mod egal pe piata fortei de munca. In termeni cantitativi, 200 de persoane vor fi evaluate in ceea ce priveste competentele initiale, si tot atatea persoanede persoane vor participa la cursurile de formare profesionala iar 20 dintre acestia vor fi angajati.

 

Detalii suplimentare puteþi obþine de la:

INSTITUTUL NAÞIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

Adresa: ªos.Olteniþei, Nr.103

Tel: 021 332 18 06

Fax: 021 332 18 06

Email: luisa.radulici@inimm.ro

Persoana de contact: Maria Luisa Rãdulici, Responsabil Informare ºi Publicitate

Autoritatea contractantã: OIRPOSDRU – Regiunea Sud-Vest Oltenia – Str.Traian Demetrescu, nr.14, Craiova, Dolj