Adaptarea la schimbareNoua cercetare Eurociett / Boston Consulting Group aratã cã percepþiile învechite ºi reglementarea necorespunzãtoare împiedicã realizarea potenþialului Serviciilor private de ocupare a forþei de muncã

Bucuresti, Romania, 06.12.2011

Serviciile private de ocupare a forþei de muncã asigurã o punte cãtre progresul social ºi economic, conform noului raport global „Adapting to Change” (Adaptarea la schimbare) fãcut public astãzi în Romania de cãtre aramt , Confederaþia europeanã a agenþiilor private de ocupare a forþei de muncã, care a întocmit raportul împreunã cu Boston Consulting Group.

Constatãrile incluse în raportul “Adapting to Change” indicã posibilitatea serviciilor private de ocupare a forþei de muncã de a permite adaptarea la schimbãrile sezoniere, structurale ºi ciclice de pe piaþa muncii în Europa. În peisajul actual plin de provocãri, multe organizaþii apeleazã la industria agenþiilor private de ocupare a forþei de muncã pentru a se adapta schimbãrilor previzibile ºi imprevizibile, ºi pe bunã dreptate; datele descoperite la nivel european aratã cã trei sferturi dintre organizaþiile care folosesc serviciile private de ocupare a forþei de muncã îºi revin mai repede în urma unei perioade de declin.

 Conform Rezultatelor analizei Indicelui de eficienþã a reglementãrilor la nivel European se remarca diferenþele semnificative între þãri în ceea ce priveºte valoarea indicelui referitor la reglementarea agenþiilor private de ocupare a forþei de muncã.

S-a constatat ca in tari fara reglementari sau cu reglementari invechite ale agentiilor private de ocupare a fortei de munca indicele are o valoare scazuta (Turcia, Argentina, Chile, Grecia, Luxembourg) in timp ce pe piete mai mature in care reglementarile agentiilor private de ocupare a fortei de munca au fost dezvoltate si ajustate la nevoile piatei muncii indicele arata valori ridicate (Olanda, Suedia, Statele Unite, Danemarca, Marea Britanie).

 

ARAMT in calitatea sa de membru Eurociett recunoaºte rolul vital pe care serviciile private de ocupare a forþei de muncã îl joacã atât în facilitarea adaptãrii la aceastã perioadã nesigurã ºi plinã de provocãri, cât ºi în asigurarea progresului social ºi economic.

Sorina Donisa, Presedinte ARAMT spune: „Raportul demonstreazã cã serviciile private de ocupare a forþei de muncã creeazã locuri de muncã ce nu ar exista altfel: trei sferturi dintre organizaþiile care apeleazã la acestea nu iau în considerare angajarea unor lucrãtori permanenþi ca alternativã la munca temporarã. De fapt, serviciile private de ocupare a forþei de muncã reduc ºomajul structural – creând mai multe oportunitãþi de muncã pentru un numãr mai mare de persoane – precum ºi ºomajul fricþional asigurând o corespondenþã mai bunã ºi mai rapidã între oferta ºi cererea de locuri de muncã.”

În Romania migrarea fortei de munca, gradul de adaptabilitate scazut al fortei de munca la conditiile pietei actuale, precum si schimbarea legislatiei constituie provocari ale anului 2011 atat pentru companii cat si pentru candidati.

Nivelul de penetrare a muncii temporare in piata muncii variaza de la 1,7% in Japonia la 1,4 % in Europa si 1,3 % in SUA. In Europa, Marea Britanie este cea mai dezvoltata piata  avand o rata de penetrare de 4,8. Topul primelor tari in ceea ce priveste numarul angajatilor temporari sunt SUA, Marea Britanie, Africa de Sud, Japonia si Germania. Rata de penetrare a muncii temporare este ridicata in piete mature si funtionale cum sunt cele din Marea Britanie si Olanda si are cote scazute in piete mai putin felxibile ca cele din Grecia, Spania si Romania.

La nivel mondial, pieþele muncii se confruntã cu provocãri fãrã precedent. Globalizarea, modificãrile demografice ºi structurale, combinate cu caracterul imprevizibil ºi din ce în ce mai complex al economiilor au generat un mediu nou volatil în care pieþele muncii se aflã în permanentã miºcare, creând ºi distrugând constant locuri de muncã. Guvernele, întreprinderile ºi persoanele fizice depun eforturi mari pentru a face faþã problemelor generate de acest mediu, inclusiv în ceea ce priveºte nivelul ridicat al ºomajului, discrepanþa permanentã între competenþele disponibile ºi cele de care au nevoie întreprinderile, mobilitatea ocupaþionalã redusã ºi nivelurile scãzute de participare pe piaþa muncii, în special în rândul tinerilor.

Sorina Donisa, Presedinte ARAMT spune: Într-o epocã în care ºomajul este în continuã creºtere, industria serviciilor private de ocupare a forþei de muncã are un rol crucial în stabilirea legãturii între nevoile întreprinderilor ºi capacitãþile indivizilor; în stimularea unei participãri sporite pe piaþa muncii ºi facilitarea dialogului social ca mijloc de promovare a muncii decente. Cu toate acestea, trebuie sã cultivãm în primul rând mediul corespunzãtor ºi nivelul de reglementare adecvat. Ca industrie, ne angajãm sã lucrãm în parteneriat cu toþi actorii relevanþi pentru a îmbunãtãþi guvernanþa ºi standardele de calitate ale industriei în lume ºi pentru a deveni pentru lucrãtori un agent activ în domeniul gãsirii unui loc de muncã.”

 

SFÂRªIT

 

Notã pentru editori

 Despre Raport

Raportul „Adaptarea la schimbare: Cum faciliteazã serviciile private de ocupare a forþei de muncã adaptarea la schimbare, îmbunãtãþirea pieþelor muncii ºi munca decentã” se bazeazã pe cercetãrile comandate de Eurociett, Confederaþia Europeanã a Agenþiilor Private de Ocupare a Forþei de muncã ºi realizate cu sprijinul ºi asistenþa The Boston Consulting Group.

 Despre ARAMT

Asociatia Romana a Agentilor de Munca Temporara (ARAMT) este o organizatie non-profit, apolitica,  independenta si democratica infiintata in luna iunie 2010. Fondata de cei mai mari jucatori de pe piata serviciilor de resurse umane, ARAMT isi propuneflexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii si crearea de noi locuri de munca, in contextul in care Romania are in acest moment cea mai mica rata a contractelor de munca temporara din Europa, setarea unor standarde de calitate ale industiei sincronizate cu bunele practici la nivel european.

Cele sapte companii, agenti de munca temporara autorizati care au fondat ARAMT sunt in ordine alfabetica: Adecco, Agentia de Servicii Professional, APT Resources&Services, Gi Group, Lugera&Makler, Manpower Romania si Trenkwalder.

Despre Eurociett

În calitate de voce pentru alegerile de pe piaþa muncii, Eurociett este organizaþia recunoscutã care reprezintã interesele industriei agenþiilor private europene de ocupare a forþei de muncã, organizate ºi reglementate corespunzãtor. Fiind recunoscutã astfel de cãtre organizaþiile internaþionale (de ex. instituþiile UE, Organizaþia Internaþionalã a Muncii, OCDE, Banca Mondialã), Eurociett reprezintã industria în ansamblul sãu (reunind 30 de federaþii naþionale) ºi diversitatea sa (reprezentând ºapte dintre cele mai mari companii de recrutare multinaþionale, precum ºi zeci de mii de IMM-uri). Eurociett recunoaºte rolul vital pe care îl joacã serviciile private de ocupare a forþei de muncã pentru a ajuta organizaþiile, economiile ºi cetãþenii sã se adapteze mai uºor la schimbare, precum ºi capacitatea acestora de a-ºi spori participarea pe piaþa muncii, de a reduce ºomajul, de a crea pieþe ale muncii mai bune ºi de a asigura munca decentã. Totuºi, Eurociett recunoaºte în acelaºi timp cã reglementarea inadecvatã ºi numãrul restrâns de agenþii cu o reputaþie îndoielnicã pot împiedica industria sã îºi atingã potenþialul.

 Prin reþeaua sa de 48.000 de sucursale ºi 229.000 de angajaþi permanenþi, membrii Eurociett angajeazã anual peste 3 milioane de lucrãtori (echivalent în program de lucru complet, pe timp de zi). Presteazã servicii prin intermediul unei game complete de servicii de resurse umane: muncã temporarã, recrutare, management intermediar, recrutarea personalului de conducere, detaºare ºi formare. Eurociett promoveazã contribuþia a milioane de lucrãtori temporari la economia noastrã. Reprezentând agenþii private de prestigiu din domeniul ocupãrii forþei de muncã, membrii Eurociett refuzã sã câºtige avantaje în faþa concurenþei în detrimentul drepturilor lucrãtorii ºi colaboreazã îndeaproape cu guvernele ºi sindicatele pentru a combate munca ilegalã ºi dumpingul social. Eurociett intenþioneazã, de asemenea, sã promoveze ºi sã îmbunãtãþeascã standardele de calitate în cadrul industriei muncii temporare, prin coduri deontologice ºi alte mijloace de autoreglementare.

 

Pentru mai multe detalii, vizitaþi www.eurociett.eu.

 Pentru mai multe informatii:

ARAMT:

Sorina Donisa Presedinte ARAMT: +40722 456 926

piata fortei de munca resurse umane afaceri