E OFICIAL Noua Conducere al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS ROMÂNIA

ONG

Structura organizatorică

Asociaţia  Europeană a Drepturilor Omului şi Protecției Sociale

Președinte -  Riccio Daniela

Program audienţe joi – 11:00 -13:00

 

Vicepreşedinte  - Amal Florentina Marin

Program audienţe:  joi 14:30 – 15:30

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială  Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS

Director General - Mihai Căldăraru 

Program audienţe: MIERCURI - 14.30 - 16.30

 

Director General Adjunct - Direcţia Protecţie Socială - Maria Tănase

Program audienţe: MIERCURI - 15.30 - 17.00

 

Director General Adjunct  - Direcţia Protecţia Copilului – Târlea Andreea

Program audienţe: MIERCURI - 14.30 - 16.30

Doamna Riccio Daniela, preşedintele Asociaţiei Europene a Drepturilor Omului şi Protecţiei Sociale, anunţa faptul că începând cu data de 17.03.2020, domnul Mihai Căldăraru, a fost numit în funcţia de Director General Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții AEDOPS ROMÂNIA pe o perioadă nedeterminată.

Prin această numire, activitatea domnului Mihai Căldăraru a fost recunoscută oficial, iar implicarea în acţiunile umanitare va fi de acum înainte cel puţin la fel de intensă, fiind axată cu preponderenţă pe ajutorarea copiilor aflaţi în dificultate.

Doamna Riccio Daniela şi-a dat seama de puterea de muncă a lui Mihai Căldăraru, de priceperea acestuia în ceea ce priveşte derularea proiectelor ce ţin de Protecţie Socială, si fără să stea pe gânduri, l-a primit cu braţele deschise în rândurile Asociaţiei pe care o conduce.

Doamna Riccio Daniela, preşedintele Asociaţiei Europene a Drepturilor Omului şi Protecţiei Sociale, anunţa faptul că începând cu data de 17.03.2020, doamna Tănase Maria, domiciliata Bucureşti a fost numit în funcţia de Director General Adjunct (Protecţie Socială Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții AEDOPS ROMÂNIA pe o perioadă nedeterminată.

Hotarari AEDOPS ROMANIA (1)

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL –  Mihai Căldăraru

Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general emite dispoziţii

Directorul general reprezintă DGASPC din Romania în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 • exercită atribuţiile ce revin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS  în calitate de persoană juridică;
 • exercită funcţia de ordonator secundar;
 • coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului director al Asociatiei Europene a Drepturilor si Protectiei Sociale, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al Colegiului director;
 • coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Consiliul director şi apoi Comisiei pentru protecţia copilului;
 • elaborează statul de personal al Direcţia Generală de Asistenţă SocialăPersoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS ; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială  Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS potrivit statutului AEDOPS ;
 • elaborează şi propune spre aprobare Consiliului director al Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale , statul de funcţii al Direcţia Generală de Asistenţă SocialăPersoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS, având avizul Colegiului director;
 • controlează activitatea personalului din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă SocialăPersoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile statutului AEDOPS  în vigoare;
 • este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă SocialăPersoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS în relaţiile cu aceasta;
 • asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului.

Directorul general coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii/ birouri/ compartimente din cadrul aparatului propriu:

 • Serviciul monitorizare, analiză, statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, strategii programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale;
 • Compartimentul comunicare, registratură și relații cu publicul;
 • Biroul management resurse umane;
 • Compartimentul juridic și contencios;
 • Compartimentul audit public intern;
 • Biroul adopții și postadopții;
 • Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;
 • Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Directorul general poate delega coordonarea și îndrumarea serviciilor/ birourilor/ compartimentelor pe care le coordonează direct, în condițiile legii.

Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului director al Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale.

În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţia Generală de Asistenţă Socială  Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS.

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT – Direcţia Protecţie Socială – Maria Tănase

asistă directorul general în realizarea tuturor atribuțiilor și responsabilităților în ceea ce privește activitatea Direcției generale;

– reprezintă instituția în relațiile cu terții conform delegării directorului general;

– organizează, monitorizează, supervizează și controlează activitatea serviciilor din subordine conform organigramei aprobate și modificate ulterior;

– coordonează, îndrumă și controlează activitatea întregului personal, precum și a unităților din subordine;

– avizează toate actele din dosarul copilului (rapoarte, anchete sociale etc.) necesare instituirii unei măsuri de protecție;

– întocmește, împreună cu șefii de servicii, rapoarte cu referire la calitatea și eficiența activității și face recomandări pentru îmbunătățirea acesteia;

– îndrumă personalul din subordine și deleagă răspunderea și sprijinul astfel încât angajații să poată lua deciziile de care au nevoie pentru a răspunde obligațiilor de serviciu și față de cetățeni;

– se asigură de implementarea corespunzătoare a legislației în domeniu în ceea ce privește respectarea standardelor în vigoare;

– trasează sarcini și verifică îndeplinirea lor în termenele stabilite;

– propune și sprijină diversificarea serviciilor pe partea de protecție a copilului și persoanei adulte;

– răspunde de îndeplinirea și respectarea prevederilor legale în vigoare și a strategiilor naționale și județene în domeniul protecției copilului și a persoanei adulte;

– stabilește atribuțiile personalului din subordine (prin fișa postului), ținând seama de condițiile specifice ale sectorului de activitate și ale unității;

– evaluează performanțele profesionale ale șefilor de servicii și reactualizează în termen fișele de post pentru personalul din subordine și supraveghează întocmirea în același termen a fișelor de post ale salariaților din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora, avizându-le în mod corespunzător;

– contribuie la promovarea pozitivă a imaginii instituției;

– răspunde de continua perfecționare profesională a întregului personal din subordine;

– realizează evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale a șefilor de servicii din subordine, aprobă evaluările performanțelor profesionale ale celorlalți angajați realizate de șeful ierarhic superior, conform legii;

– face propuneri pentru completarea organigramei în funcție de nevoi și complexitatea serviciilor;

– colaborează permanent cu directorul general adjunct economic pentru coroborarea resurselor financiare necesare implementării activității de protecție a copilului și a persoanei adulte;

– face propuneri motivate privind elaborarea proiectelor, planurilor de acțiune și strategiilor anuale, pe termen mediu și lung, referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de protecție a copilului și persoanei adulte cu dizabilități din Județul Maramureș;

– colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din Romania, în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului aflat în dificultate și a persoanei adulte cu dizabilități, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea situației acestora;

– execută orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului general sau prin hotărâre a Consiliului director al Asociaţiei Europene a Drepturilor Omului şi Protecţiei Sociale;

– propune modificarea programului de lucru sau efectuarea orelor suplimentare, când situația o impune;

– depune diligențe pentru atragerea de finanțări interne și externe pentru proiecte în domeniul asistenței sociale;

– stabilește un program de audiențe, răspunzând solicitărilor petenților, în măsura posibilităților legale și competenţelor conferite de funcție.

Art.4. Atribuţiile Directorului General Adjunct (Protecţie Socială ) al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții AEDOPS ROMÂNIA sunt recepţionează produsele alimentare care urmeaz ă a fi distribuite în cadrul campaniilor umanitare respectiv:

 • Câştiga România, dăruieşte bucuria
 • Sărăcia distruge omenia
 • Dăruieşte zâmbete copiilor defavorizaţi şi bătrânilor neajutoraţi
 • Dăruieşte un pic de soare, nu totala nepasare
 • ia măsurile necesare pentru depozitarea şi livrarea produselor alimentare către beneficiari conform Deciziei Directorului General
 • întocmeşte anchete sociale împreună cu voluntarii Asociaţiei Europene a Drepturilor Omului şi Protecţiei Sociale din str. Popa Tatu, nr. 78, sector 1
 • efectuează recepţia fizică a mărfii la intrearea în depozitul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții prin AEDOPS ROMÂNIA.

Doamna Maria Tănase este născută în București, a absolvit liceul Alexandru Sahia, este instructor formator şi a făcut cursuri de calificare cosmetica, manichiură – pedichiură şi nutriție. A terminat cursurile de perfecționare în reflexoterapie și biorezonanţă din anul 2004 şi lucreză în domeniul înfrumusețării, iar până în anul 1990 am lucrat în proiectare.

Sediul Central:

Asociaţia  Europeană a Drepturilor Omului şi Protecției Sociale,

Adresa: str.  Intrarea Bârsei nr. 6

Telefon: 0770658131/ 0723623445/0723755112

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială  Persoane cu Dizabilități, Copii și Adopții – AEDOPS

Str. PopaTatu nr 78, sector 1.

Telefon: 0722.707.022/0766548136

 

Direcţia Protecţie Socială

Director General Adjunct - Direcţia Protecţie Socială - Maria Tănase

Str. Popa Tatu nr 78, sector 1.

Telefon: 0722.707.022/0766.548.136

Direcţia Protecţia Copilului

Director General Adjunct  - Direcţia Protecţia Copilului – Târlea Andreea

Str. Popa Tatu nr 78, sector 1.

Telefon:0722.707.022/0766.548.136

 

DirecţiaPersoane cu Dizabilități

Director General Adjunct   - Direcţia Persoane cu Dizabilități  Nedef Nicoleta

Telefon:0722.707.022/0766.548.136

DGASPDC - AEDOPS RICCIO DANIELA Maria Tănase Mihai Căldăraru